Obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.
loader black loader black loader product loader white

Darčekový poukaz


 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti 1. day s.r.o., pre používanie darčekového poukazu

 

Preambula 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli pri predaji a používaní darčekového poukazu spoločnosti 1. day s.r.o. (ďalej iba „darčekový poukaz“) Vydavateľom darčekového poukazu je spoločnosť 1. day s.r.o., so sídlom Mlynárska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 23747/V (ďalej len „spoločnosť 1. day“).
 
Pre zakúpenie a používanie darčekových poukazov platia výlučne tieto všeobecné obchodné podmienky v aktuálnom znení, ktoré sú dostupné na webových stránkach www.1day.sk/darcekovypoukaz (ďalej iba „VOP“).
Tieto obchodné podmienky sú vypracované a zverejnené v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“) a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o ochrane spotrebiteľa“). Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. 
 
1. Definície
 
Darčekový poukaz
 
Darčekový  poukaz  je  plastová  viacnásobne  použiteľná a nedobíjateľná prenosná karta. Darčekový poukaz  je  anonymný  a možno  ho  opakovane  použiť k platobným transakciám  na  platobných  zariadeniach,  a to  až  do  vyčerpania  celej  hodnoty darčekového poukazu resp. aktuálneho zostatku na darčekovom poukaze, najneskôr do 1 roka odo dňa aktivácie. Darčekový poukaz je dostupný na vybraných predajniach spoločnosti 1. day v hodnote 50 EUR.
 
Držiteľ darčekového poukazu
 
Držiteľom darčekového poukazu je osoba, ktorá si zakúpila darčekový poukaz v ktorejkoľvek predajni spoločnosti 1. day pri pokladni, príp. darčekový poukaz od tejto osoby obdržala, alebo osoba, ktorá bezodplatne obdržala darčekový poukaz od spoločnosti 1. day. Ďalej aj ako „zákazník“.
 
Transakcia 
 
Transakcia je bezhotovostná platba prostredníctvom darčekového poukazu, ktorá sa vykonáva na platobnom zariadení v ktorejkoľvek predajni spoločnosti 1. day. Transakcia nie je spoplatnená.
 
Platobné zariadenia 
 
Platobné zariadenie je pokladňa v ktorejkoľvek predajni spoločnosti 1. day, ktorá umožňuje vykonávať transakcie prostredníctvom bezhotovostného darčekového poukazu.
 
Zostatok 
 
Zostatok je nevyčerpaná časť peňažných prostriedkov na darčekovom poukaze.
 
 
2. Aktivácia darčekového poukazu
 
Pri zakúpení darčekového poukazu predloží zákazník darčekový poukaz obsluhe pokladne v predajni spoločnosti 1. day. Naskenovaním a zaplatením darčekového poukazu sa darčekový poukaz aktivuje pričom zákazník obdrží doklad o aktivácii darčekového poukazu, ktorý zároveň slúži na reklamačné účely. Spoločnosť 1. day si vyhradzuje právo obmedziť množstvo poukazov, ktoré môže zákazník kúpiť v rámci jednej transakcie.
 
 
3. Platba a platnosť darčekového poukazu
 
Platba 
 
Darčekový poukaz je možné použiť pri platbe za tovar v ktorejkoľvek predajni spoločnosti 1. day. Darčekový poukaz nie je možné uplatniť na nákup tovaru v 1. day E-shop. Spoločnosť 1. day ako vydavateľ poukazu a jediný obchodník oprávnený k akceptácii poukazu si vyhradzuje právo dočasne odmietnuť realizáciu platby poukazom z dôvodu technickej poruchy alebo z dôvodu podozrenia zneužitia poukazu.
 
Prostredníctvom darčekového poukazu sa dajú vykonávať platby len do tej výšky, v akej bol poukaz zakúpený, príp. do výšky zostatku na poukaze. V prípade, ak hodnota zakúpeného tovaru prevyšuje zostatok na darčekovom poukaze, pri platení darčekovým poukazom bude vždy využitá maximálna možná čiastka zostatku na darčekovom poukaze k zaplateniu príslušného tovaru. V prípade prevyšujúceho zostatku na darčekovom poukaze nad hodnotu nákupu, bude z darčekového poukazu odpočítaná len hodnota nákupu a prípadný zostatok zostane na darčekovom poukaze. Darčekový poukaz neumožňuje pre zákazníka voľbu, aby si pri platení určil, že bude využitá menšia ako maximálna možná čiastka zostatku na darčekovom poukaze. Pokiaľ zostatok na darčekovom poukaze nepostačuje k úhrade vybraného tovaru, môže byť zostávajúca časť hodnoty vybraného tovaru zaplatená iným platobným prostriedkom (napr. hotovosť, platobná karta).
 
Zostatok na darčekovom poukaze nie je možné zákazníkovi vyplatiť v hotovosti. Kredit na darčekovom poukaze sa neúročí. Darčekovým kpoukazom nie je možné uhradiť nákup iného darčekového poukazu.
 
Ak zákazník vráti tovar, za ktorý zaplatil darčekovým poukazom, bude mu vyplatená hotovosť.
 
Platnosť 
 
Darčekový poukaz je anonymný a prenosný.
 
Darčekový poukaz je možné použiť ihneď po jeho zakúpení a aktivácii. Darčekový poukaz je platný 1 rok odo  dňa aktivácie.
 
Po uplynutí platnosti darčekového poukazu nie je možné poukaz používať a nevyčerpaný zostatok na darčekovom poukaze prepadá. 
 
 
4. Strata a zodpovednosť
 
Držiteľ darčekového poukazu je sám povinný chrániť poukaz pred poškodením, stratou, krádežou alebo zneužitím. Zneužitie darčekového poukazu alebo použitie darčekového poukazu v rozpore s dobrými mravmi je zakázané.
 
V prípade straty, krádeže, poškodenia alebo zneužitia darčekového poukazu nebude zákazníkovi nahradený ani darčekový poukaz, ani hodnota zostatku na darčekovom poukaze. 
 
Zákazník nemá v prípade vád darčekového poukazu nárok na vrátenie tej časti sumy karty, ktorá zodpovedá hodnote vyčerpanej sumy darčekového poukazu, a to do doby predloženia poukazu spoločnosti 1. day. Držiteľ darčekového poukazu berie na vedomie, že z dôvodu vyčerpania celej sumy na darčekovom poukaze, môže byť v prípade uplatnenia vád darčekového poukazu vylúčená (z technických dôvodov) výmena darčekového poukazu za nový darčekový poukaz, tým však nie sú dotknuté iné nároky držiteľa darčekového poukazu z vád darčekového poukazu.
 
Ak zistí zákazník, že darčekový poukaz je chybný (má vady), nefunkčný, resp. nesprávne nabitý, je oprávnený uplatniť svoje práva z vadného plnenia do doby platnosti darčekového poukazu. V prípade nesprávneho odpočítania sumy z darčekového poukazu pri uskutočnení platby je zákazník oprávnený reklamovať nesprávne odpočítanie sumy do 14 dní od uskutočnenia tejto platby na ktorejkoľvek predajni spoločnosti 1. day, po predložení dokladu o aktivácii. Pre uplatnenie práv z vadného plnenia platí reklamačný poriadok spoločnosti 1. day, ak tieto VOP neustanovujú inak.
 
 
5. Ochrana osobných údajov
 
V súvislosti s darčekovým poukazom nie sú spracovávané žiadne osobné údaje držiteľa darčekového poukazu.
 
 
6. Rozhodné právo a mimosúdne riešenie sporov
 
Vzťahy medzi spoločnosťou 1. day a držiteľom darčekového poukazu/zákazníkom sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 
Pokiaľ dôjde medzi spoločnosťou 1. day a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, k vzniku spotrebiteľského sporu v súvislosti so zakúpením alebo použitím darčekového poukazu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže zákazník podať sťažnosť prostredníctvom: 
 
Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
P.O.Box 29, Prievozská 32, 
827 99 Bratislava 
 
Každý spotrebiteľ má tiež právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov návrhom podľa § 12 v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov prostredníctvom: 
 
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov 
Bajkalská 21/A, p.p.29 
827 99 Bratislava 27 
 
Elektronicky prostredníctvom e-mailu: 
[email protected] 
[email protected] 
 
Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. 
 
 
7. Záverečné ustanovenia
 
Pokiaľ by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ďalších ustanovení, ktoré sú oddeliteľné od neplatného, neúčinného či nevykonateľného ustanovenia. 
 
Spoločnosť 1. day je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky aktualizovať. Aktuálne znenie všeobecných obchodných
podmienok je zákazníkovi (spotrebiteľovi) vždy k dispozícii na webových stránkach www.1day.sk/darcekovypoukaz.
 
V prípade zmien týchto VOP je pre vzťah medzi spoločnosťou 1.day a držiteľom darčekového poukazu rozhodujúce znenie VOP účinné ku dňu aktivácie poukazu.
 
Ustanovenia týchto VOP a akékoľvek spory vzniknuté pri nákupe a použití darčekového poukazu sa riadia slovenským právnym poriadkom.  

 


OSTAŇME V KONTAKTE


Prihlás sa do odberu našich noviniek a my ťa budeme informovať ako prvého.