Obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.
loader black loader black loader product loader white

Všeobecné obchodné podmienky 1.DAY klub


 

Vernostný program 1.DAY KLUB 

Vernostný program 1.DAY KLUB prevádzkuje spoločnosť 1.day s.r.o., registrovaná v Obchodnom registri, Mestského súdu v Košiciach, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V, IČO: 44 796 633. Vernostný program je určený zákazníkom spoločnosti 1.day. Člen 1.DAY KLUB pri svojich nákupoch v predajniach 1.day získava výhody vyplývajúce z členstva v 1.DAY KLUB (napr. zľavy, akcie a iné výhody).

 

1. Podmienky členstva a prihlásenie do 1.DAY KLUB

Členom 1.DAY KLUB sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov vrátane, ktorá súhlasí s podmienkami členstva 1.DAY KLUB, potom, čo odovzdá riadne vyplnený a podpísaný registračný formulár – (ďalej aj ako „prihláška“). Členom 1.DAY KLUB sa nemôže stať právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. Každá osoba môže podať len jednu prihlášku, viacnásobné členstvo nie je možné. Vyplnením a podpísaním prihlášky člen 1.DAY KLUB súhlasí s podmienkami členstva a vyhlasuje, že sa s ich obsahom dôkladne  zoznámil.

 

2. Používanie karty

Po odovzdaní vyplneného registračného formulára  bude novému členovi vernostného programu odovzdaná klubová karta (ďalej len „karta“). Karta zostáva vlastníctvom spoločnosti 1.day s.r.o. a slúži členom klubu vo všetkých predajniach 1.day  k zbieraniu aktuálnych výhod pri predložení vernostnej karty. 1.day s.r.o. je obchodná  spoločnosť a ponúka svoj tovar na predaj konečným spotrebiteľom a je oprávnená pozastaviť členstvo vo vernostnom programe 1.DAY KLUB tým členom, u ktorých je dôvodné podozrenie, že nákupy vykonané nimi nie sú (s ohľadom na objem nákupov) určené na ich osobnú spotrebu. Spoločnosť 1.day si vyhradzuje právo odpočítať z osobného účtu člena body neoprávnene započítané za nákupy určené na podnikateľské účely. Spoločnosť 1.day si vyhradzuje právo ukončiť členstvo vo vernostnom programe 1.DAY KLUB osobám, u ktorých zistí, že opakovane započítavajú body za nákupy určené na podnikateľské účely. Nazbierané body ani poukážky na zľavu nie sú prevoditeľné. V prípade straty karty môže člen 1.DAY KLUB požiadať o vydanie novej karty bez nároku na prenos bodov z pôvodnej klubovej karty.

 

3. Zbieranie výhod

Body za nákup sa budú pripočítavať na klubovú kartu, ktorá je vydaná na jeden účet. Aby bolo možné započítať body za nákup, musí člen klubu pri platení predložiť pri pokladnici klubovú kartu. Minimálna suma nákupu, za ktorú budú pripísané body, je 1 €. Za každé minuté 1 € bude pripísaný 1 bod. Pri nákupe tovaru ako sú tabak a tabakové výrobky, dobíjanie kreditu mobilných operátorov, lotérie (žreby a pod.) a finančné služby prevádzkované spoločnosťou 1.day s.r.o. (ako napr. platba šekov, pay safe card a pod.) sa body nebudú pripočítavať. 1.day si vyhradzuje právo uvedené kurzy bodov kedykoľvek zmeniť, pričom každá zmena bude platná dňom oznámenia na webovej stránke www.1day.sk. V prípade, že po predložení klubovej karty pri platení pri pokladnici nebudú uplatnené výhody plynúce s členstva vo 1.DAY KLUB, alebo nebudú pripísané body, je zákazník oprávnený podať reklamáciu v tom istom obchode siete predajní 1.day do 1 hodiny od uskutočnenia nákupu. Na neskoršie podané reklamácie sa nebude prihliadať. V prípade, že zákazník pri platení kartu nepredloží, výhody mu nie je možné spätne poskytnúť a taktiež mu spätne nebude možné pripočítať body. Na neuplatnenie výhod v tomto prípade sa reklamácia nevzťahuje. 1.day si vyhradzuje právo určiť maximálnu výšku nákupu, na ktorú sa budú uplatňovať výhody. 1.day si ďalej vyhradzuje právo určiť, na ktoré výrobky sa zľava nevzťahuje.

Body budú zameniteľné za zľavy a kupóny podľa aktuálne platnej ponuky. Katalóg produktov a zliav bude k dispozícií on-line na webovej stránke www.1day.sk a na predajniach spoločnosti 1.day s.r.o., pričom členovia klubu môžu čerpať všetky výhody z katalógu. 1.day si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť katalóg produktov a zliav.

Platnosť bodov na vernostných kartách 1.DAY KLUB. Platnosť každého bodu je 24 mesiacov od dátumu nákupu (odo dňa vystavenia daňového dokladu), z ktorého bol daný bod na kartu pripočítaný. V prípade, že si zákazník body do 24 mesiacov od ich získania neuplatní, body exspirujú už ich nebude možné uplatniť.

 

4. Ukončenie a zánik členstva v 1.DAY KLUB

Člen klubu môže svoje členstvo kedykoľvek zrušiť, a to poslaním písomnej žiadosti na adresu 1.day, s.r.o.,  Mlynárska 19, 040 01 Košice. Spoločnosť 1.day si vyhradzuje právo zrušiť členstvo v 1.DAY KLUB, ak nebola členská karta použitá dlhšie ako 24 mesiacov. Tým nie je dotknutý nárok člena opakovane sa prihlásiť do 1.DAY KLUB. Spoločnosť 1.day je oprávnená kedykoľvek zmeniť podmienky členstva v 1.DAY KLUB, ako aj systém výhod vyplývajúcich z členstva v 1.DAY KLUB. Nové podmienky platia dňom, keď sú zverejnené v predajniach spoločnosti 1.day alebo na jej webovej stránke. Spoločnosť 1.day si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť vernostný program 1.DAY KLUB.

Tieto všeobecné podmienky členstva v 1.DAY KLUB sú platné od 1.3.2021

 

5. Ochrana osobných údajov

Svojím podpisom na prihláške žiadateľ o členstvo dobrovoľne udeľuje spoločnosti 1.day s. r. o., v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení svoj súhlas na to, aby uvedené osobné údaje a rovnako údaje o  nákupných zvyklostiach počas trvania  členstva vo vernostnom programe 1.DAY KLUB spracovával na účely:

Taktiež svojím podpisom na prihláške žiadateľ o členstvo dobrovoľne udeľuje spoločnosti 1.day s. r. o. súhlas, aby jeho osobné údaje boli poskytované tretím stranám, t. j. subjektom spolupracujúcim so spoločnosťou 1.day na vernostnom programe 1.DAY KLUB, ako, reklamné agentúry, zasielateľské agentúry, tlačiarenské spoločnosti a podobne.

Spoločnosť 1.day, s.r.o., vyhlasuje, že uvedené osobné údaje použije len na uvedené účely.

Poučenie:

V prípade neaktuálnosti  poskytnutých údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia členstva v 1.DAY KLUB budú tieto údaje zlikvidované. Žiadateľ o členstvo, ako poskytovateľ osobných údajov vyhlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé a ich zmenu bezodkladne ohlási spoločnosti 1.day, s. r. o.

 

Tieto Všeobecné a osobitné obchodné podmienky vernostného programu spoločnosti 1.day s.r.o. nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1.3.2021


OSTAŇME V KONTAKTE


Prihlás sa do odberu našich noviniek a my ťa budeme informovať ako prvého.