Výhercovia súťaže

20x tatra Balsam 0,7L + Tričko:

Aneta Liptovský Mikuláš, Irena Svidník, Gabriel Michalovce, Barbora Bratislava, Emília Košice, Slavomír Sečovce, Ján Dvorianky, Dagmar Bratislava, Eva Vlková, Patrik Košice, Miroslav Zvolen, Jana Snina, František Sereď, Oliver Krivany, Mária Zvolen, Jozef Spišská Nová Ves, Rastislav Ľutina, Vladimír Košice, Katarína Košice, Jozefína Stará Ľubovňa.

 

20x Nestville Whisky 0,7L + Tričko:

Vladislav Stupava, Slavomír Veľký Šariš, Michael Bratislava, Jana Košice, Anna Košice, Jarmila Lučenec, Vladimír Bratislava, Ondrej Humenné, Viera Košice, Jakub Lipany, Juraj Nižný Hrušov, Slavomír Teplička, Emília Rozmanovce, Peter Prešov, Mária Snina, Tibor Bytča, Juraj Príbeník, Jana Trebišov, Beáta Sobrance, Štefánia Huncovce.

 

10x Balíček Nestville Chocolate:

Ľubomír Košice, Slavomíra Kručov, Ľuboslav Bardejov, Anna Košice, Dávid Liptovský Mikuláš, Dáša Stropkov, Miroslav Detva, Oľga Rakovec nad Ondavou, Zuzana Svidník, Petra Rovinka.

 

5x Balíček Tatra Balsam:

Štefan Bušince, Veronika Toporec, Jakub Svidník, Jozef Košice, Marián Lieskovec.

 

5x Balíček Nestville Whisky:

Peter Lučenec, Terézia Lipany, Anna Hrachovo, Norbert Malý Horeš, Romana Rovinka.

 

3x Víkendový pobyt v Nestville Park pre 2 osoby:

Dušan Krásna Lúka, Alla Svidník, Petra Rimavská Sobota.

 

NAKÚP A VYHRAJ!

Kúpte aspoň jeden z vybraných produktov rady Nestville Whisky alebo Tatra Balsam.
Pri nákupe použite 1.day klubovú kartu.
A ste v hre o 63 darčekov vrátane 3x pobyt v Nestville Park!

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej súťaže "Nakúp a Vyhraj!" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť 1.day s.r.o., so sídlom Mlynská 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v  Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V, ďalej len "Usporiadateľ". Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).  Výhry spolu s Usporiadateľom zabezpečuje aj Spoluorganizátor súťaže BGV, s.r.o.

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 23. augusta 2021 do 30. septembra 2021.

4. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže ( od 23. augusta 2021 do 30. septembra 2021) vykoná nákup na ktorejkoľvek kamennej predajni alebo v e-shope 1. day, aspoň jedného, akehokoľvek produktu z rady Nestville Whisky alebo aspoň jedného, akéhokoľvek produktu z rady Tatra Balsam  a pri nákupe použije 1.day klubovú kartu.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

5. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi súťaže, t.j. spoločnosti 1.day s.r.o. a Spoluorganizátorovi súťaže, t.j. spoločnosti BGV, s.r.o., ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

6. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhru v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3., 4. a 5. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže.

7. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je Usporiadateľ súťaže v spolupráci so Spoluorganizátorom súťaže, ktorý poskytujú do súťaže nasledujúce výhry:

Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom množstve 63):

-3x víkendový pobyt v Nestville Park pre 2 osoby zahrňujúci pobyt v Nestville Apartments na 2 noci, prehliadku Expozície Nestville Distillery, degustáciu Whisky Tour Limited, degustáciu čokolády v Nestville Chocolate, degustáciu Nestville Beer v Nestville Taberna – všetko v areáli Nestville Park + vstup do wellness v hoteli GAS Familia v Starej Ľubovni (cca 5km od Nestville Park).

- 5x balík Nestville Whisky (Nestville Whisky Blended 6yo 40% 0,7L, prehliadka Expozície Nestville Distillery a degustácia Whisky Tour Limited)

- 5x balík Tatra Balsam (Tatra Balsam Špeciál 52% 0,7L, Tatra Balsam Cherry 45% 0,7L, Tatra Balsam Bitter/Horký 35% 0,7L, Tatra Balsam Sweet/Sladký 33% 0,7L)

-10x balíček produktov Nestville Chocolate v hodnote 30€ ( balíček obsahuje 1x Extra horká čokoláda 72%, 1x Biela čokoláda, 1x Mliečna čokoláda s pekánovými orechmi a zázvorom, 1x Lieskovo čokoládová nátierka, 1x Fondue Biela čokoláda, 1x Dragee Mandle v mliečnej čokoláde so škoricou, 1x Horká lízanka, 1x Jahodový perník, 1x Malý smaltovaný hrnček)

-20x Nestville Whisky Blended 40% 0,7L + tričko Nestville Whisky

-20x Tatra Balsam Špeciál 52% 0,7L + tričko Tatra Balsam

*Tieto výhry spolu s Usporiadateľom zabezpečuje Spoluorganizátor súťaže BGV, s.r.o.

8. Žrebovanie výhercov

Výherca bude určení na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, najneskôr avšak do 15.10. 2021, Usporiadateľ vyžrebuje automaticky náhodným výberom 63 výhercov, ktorí získajú výhru. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, budú vyžrebovaní aj náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vybraných produktov Nestville Whisky a Tatra Balsam vytvorený v čase súťaže v kamennej predajni alebo v internetovom obchode www.1day.sk.

Žrebovanie výhercov a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov Usporiadateľa.

8. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2.,3., 4. a nie je vylúčený zo súťaže v súlade s 5. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, Usporiadateľ v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol v daný deň vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných Usporiadateľom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu v uvedenej lehote, bude Usporiadateľ kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je Usporiadateľ súťaže, poskytne výhercovi náležitú výhru ( špecifikované v 7. bode) najneskôr do 30.10.2021.           

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok Usporiadateľa poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi Usporiadateľom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, Usporiadateľ vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 8. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť Usporiadateľovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

Výhercom súťaže sa nesmie stať osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke Usporiadateľa, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami Usporiadateľa. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité Usporiadateľom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť Usporiadateľom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

11. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným Usporiadateľom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa Usporiadateľovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 7. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.

      Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

12. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.1day.sk/.

Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy pri výhre, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

13. Záverečné ustanovenia         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja 1.day.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23.8.2021.

 

V Košiciach dňa 23.8.2021

 

1. day s.r.o.,

Mlynárska 19,

040 01 Košice registrovaná v Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V

IČO: 44 796 633,

IČ DPH: SK 20 22 82 46 06,