ŠTATÚT SPOTREBITEĽSKEJ PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE ZNAČKY FRUXI FRESH A FRUXI GARDEN

 

Preambula

Tento Štatút spotrebiteľskej propagačnej súťaže značky FRUXI FRESH a FRUXI Garden (ďalej len „propagačná súťaž“ alebo len „súťaž“)) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá súťaže a presne určuje podmienky riadneho priebehu súťaže (ďalej len „štatút“), pri ktorej jej účastníci určení náhodným výmerom získajú výhry.

1. Vyhlasovateľ súťaže

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť 1. day s.r.o., so sídlom Mlynárska 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I, oddieli Sro, vložke číslo 23747/V (ďalej len „organizátor “)

2. Účel propagačnej súťaže

2.1 Spotrebiteľská propagačná súťaž slúži len na podporu predaja výrobkov produktového radu FRUXI FRESH a FRUXI Garden:

FRUXI FRESH Jablko 250 ml

FRUXI FRESH Pomaranč 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a mrkva 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a malina 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a jahoda 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a čierna ríbezľa 250 ml

FRUXI FRESH Cvikla a jablko 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a mäta prieporná 250 ml

FRUXI FRESH Jablko a malina 750 ml

FRUXI FRESH Jablko a jahoda 750 ml

FRUXI FRESH Jablko a čierna ríbezľa 750 ml

FRUXI FRESH Cvikla a jablko 750 ml

FRUXI FRESH Jablko a rakytník 750 ml

FRUXI FRESH Cvikla 750 ml

FRUXI FRESH Jablko, cvikla a jahoda 750 ml

FRUXI FRESH Cvikla a acerola 750 ml

FRUXI FRESH Cvikla a zázvor 750 ml

FRUXI FRESH Cvikla a BIO ocot 750 ml

FRUXI FRESH Jablko 3 l

FRUXI FRESH Pomaranč 3 l

FRUXI FRESH Jablko a mrkva 3 l

FRUXI FRESH Jablko a malina 3 l

FRUXI FRESH Jablko a jahoda 3 l

FRUXI FRESH Jablko a čierna ríbezľa 3 l

FRUXI FRESH Cvikla a jablko 3 l

FRUXI FRESH Jablko a rakytník 3 l

FRUXI FRESH Jablko a mäta prieporná 3 l

FRUXI Garden Jablko 1 l PET Z

FRUXI Garden Jablko s vlákninou 1 l PET Z

FRUXI Garden Pomaranč 1 l PET Z

FRUXI Garden Jablko - Malina 1 l PET Z

FRUXI Garden Jablko - Jahoda 1 l PET Z

FRUXI Garden Grapefruit 1 l PET Z

FRUXI Garden Multivitamín 1 l PET Z

(ďalej len „propagovaný výrobok“).

3. Termín konania súťaže

3.1 Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky v období od 06.10.2022 (00:00:01) do 19.12.2022 (23:59:59) pre výhry uvedené v čl. 6. ods. 6.1 písm. a) až d) tohto štatútu.

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

4.1 Právo zúčastniť sa súťaže má každý občan Slovenskej republiky, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov.

4.2 Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi, agentúre a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe jeho písomnej výzvy alebo agentúry, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

5. Pravidlá súťaže

5.1 Účastníkom súťaže sa môže stať každý (v zmysle čl. 4. štatútu), kto v období konania súťaže podľa čl. 3:

a) splní podmienky účasti uvedené v tomto štatúte a na webstránke https://www.1day.sk/sutaz-fruxi-garden-419-clanok, b) si zakúpi minimálne 1 kus propagovaného výrobku ľubovoľnej príchute v balení 250 ml, 750 ml, 1 l alebo 3 l a pri jeho kúpe použije kartu 1.DAY KLUB a c) je starší ako 18 rokov.

5.2 Každý účastník sa môže, za splnenia podmienok uvedených v štatúte, zúčastniť propagačnej súťaže aj viac ako jedenkrát.

6. Ceny v súťaži

6.1 Ceny v súťaži sú:

a) 1 x Zájazd do Disneylandu v Paríži pre 2 osoby

b) 3 x Pobyt v Nestville Parku pre 2 osoby

c) 1 x Televízia Samsung UE50TU7072

d) 10 x Pitný režim (1 bal. propagovaného výrobku/6ks)

7. Žrebovanie cien v propagačnej súťaži

7.1 Žrebovanie cien v propagačnej súťaži sa uskutoční:

a) pre ceny uvedené v čl. 6. ods. 6.1 písm. a) až d) dňa 20.12.2022

7.2 Výhercovia budú vyžrebovaní z účastníkov, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto štatúte.

7.3 Ceny nie sú právne vymáhateľné.

7.4 Každý účastník súťaže môže získať viac ako jednu cenu. Účastník súťaže, ktorý už získal jednu z cien nebude z ďalšieho žrebovania vylúčený.

8. Oznámenie výsledkov propagačnej súťaže a prihlásenie sa o výhru

8.1 Výhercovia súťaže budú o výhre upovedomení organizátorom súťaže na ktoromkoľvek z kontaktných údajov uvádzaných pri registrácii do vernostného programu 1.DAY KLUB (čl. 5. ods. 5.1 písm. b) tohto štatútu).

8.2 Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetovej stránke https://www.1day.sk/sutaz- fruxi-fresh-419-clanok uvedením mena, prvého písmena z priezviska a mesta, a to po dobu min. 10

pracovných dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní cien.

8.3 Ak sa nepodarí skontaktovať s ktorýmkoľvek výhercom na ktoromkoľvek z výhercov uvádzaných kontaktných údajov uvádzaných pri registrácii (čl. 5. ods. 5.1 písm. b) tohto štatútu) do uplynutia lehoty uvedenej v ods. 8.2 tohto článku štatútu nárok výhercu na výhru zaniká a organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o ďalšom postupe.

9. Spôsob odovzdania výhry

9.2 Výhercom cien uvedených v čl. 6. ods. 6.1 písm. a) až d) tohto štatútu budú výhry odovzdané - doručené prostredníctvom doporučenej zásielky, doručovanej Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, a to najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia o výhre podľa článku 8. ods. 8.1 štatútu. Termín odovzdania – doručenia výhry prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby bude určený v písomnom oznámení v zmysle čl. 8. ods. 8.1.

9.3 V prípade, že sa výhercovi cien uvedených v čl. 6. ods. 6.1 písm. a) až d) tohto štatútu nepodarí doručiť zásielku na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch a výherca sa neprihlási u organizátora o výhru do 14 dní do dňa márneho uplynutia odbernej lehoty alebo neúspešného doručenia zásielky na adresu uvedenú v zaslaných kontaktných údajoch, stráca takýto výherca nárok na výhru a organizátor je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

9.4 Organizátor nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie, zničenie alebo odcudzenie výhry, ku ktorej došlo po odovzdaní výhry kuriérskej službe alebo Slovenskej pošte na doručenie výhercovi.

9.5 Výherca nemá právo na výhru previesť na tretiu osobu.

9.6 Výherca cien je povinný zdaniť výhru v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Hodnotu cien v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov organizátor oznámi výhercovi na písomné požiadanie výhercu.

9.7 Organizátor súťaže má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca preukázateľne porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu, nesplnil podmienky účasti v súťaži, alebo svojím konaním poškodil dobré obchodné meno organizátora.

9.8 Výsledky súťaže sú konečné, nie je možné namietať neregulárnosť jej priebehu a poskytnutia výhier. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor súťaže, a že nie sú oprávnení namiesto výhry požadovať peňažné plnenie. Na výhru (cenu) v súťaži nemá účastník právny nárok a výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Organizátor Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10. Osobné údaje a osobnostné práva

10.1 Účasťou v súťaži spôsobom uvedeným v tomto štatúte dáva účastník súťaže organizátorovi súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže, doručenia výhry organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas účastníka, ako dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 6 mesiacoch po skončení súťaže. Osobné údaje budú poskytované organizátorovi súťaže, ako príjemcovi. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani nedôjde k profilovaniu. V prípade výhry budú osobné údaje výhercu v rozsahu a spôsobom uvedeným v čl. 8. ods. 8.2. tohto štatútu. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytnutých účastníkom organizátorovi účastník nadobudne postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: marketing@1day.sk.

10.2 Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu: marketing@1day.sk

b) zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu organizátora s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. (1. day s.r.o., Prešovská 8, 064 01, Stará Ľubovňa)

11. Právo vyhlasovateľa súťaže meniť štatút propagačnej súťaže

11.1 Organizátor súťaže je oprávnený jednostranne meniť a dopĺňať tento štatút, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia na internetovej stránke https://www.1day.sk/sutaz-fruxi-garden-419-clanok

12. Osobitné ustanovenia

12.1 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré súťažiacim prípadne vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s čerpaním/užívaním výhier.

12.2 Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

12.3 Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami tejto súťaže

uvedenými v tomto štatúte.

12.4 Súťaž je organizovaná ako spotrebiteľská propagačná súťaž, v zmysle § 4 ods. 6 zákona

č. 30/20219 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Tento štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania organizátorom súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

13.2 V prípade rozporu tohto štatútu súťaže s propagačnými materiálmi (napr. letákmi) týkajúcimi

sa súťaže resp. v prípade iných nejasností, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto

štatútu súťaže. Znenie tohto štatútu súťaže uverejneného na https://www.1day.sk/sutaz-fruxi-fresh-419-clanok má prednosť.

13.3 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže, vrátane obdobia jej trvania a v odôvodnených prípadoch súťaž ukončiť. Organizátor súťaže si zároveň vyhradzuje právo posúdiť regulárnosť účasti jednotlivých účastníkov súťaže v súťaži, ako aj právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak vznikne podozrenie z akéhokoľvek manipulovania alebo ovplyvňovania výsledkov súťaže.

 

V Košiciach, dňa 6.10.2022

1.day s.r.o. , Mlynárska 19, 040 01 Košice - organizátor propagačnej súťaže