Obsah tejto stránky nie je vhodný pre osoby mladšie ako 18 rokov.
loader black loader black loader product loader white
SÚŤAŽ O 5X METAXA ORANGE

SÚŤAŽ O 5X METAXA ORANGE


SÚŤAŽ O 5X METAXA ORANGE

Urobte akýkoľvek nákup v e-shope 1.day v období od 26.6.2023 do 9.7.2023

A ste v hre o 5x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l

 

 

Výhercovia súťaže:

Slavomír Š., Košice

Jana K., Nitra

Tomáš H., Bratislava

Andrea B., Banská Bystrica

Aurel M., Vrbové

 

Výhercom srdečne blahoželáme

 

1. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom propagačnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť 1.day s.r.o., so sídlom Mlynská 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v  Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V, ďalej len "Usporiadateľ". Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Spôsobilosť

Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorých spôsobilosť na právne úkony nie je súdnym rozhodnutím úplne ani čiastočne obmedzená.

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 26. júna 2023 do 9. júla 2023.

4. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže ( od 26. júna 2023 do 9. júla 2023 ) vykoná akýkoľvek nákup v e-shope 1.day.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

5. Účastníci

Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu, okrem rozsahu, aký určí Usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi súťaže, t.j. spoločnosti 1.day s.r.o.., ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

6. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhru v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3., 4. a 5. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže.

7. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je Usporiadateľ súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúce výhry:

Výhry v záverečnom žrebovaní (v celkovom množstve 5):

-1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l

-1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l

-1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l

-1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l

-1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l


8. Žrebovanie výhercov

Výhercovia budú určení na základe náhodného výberu zo všetkých uskutočnených nákupov v e-shope 1.day (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, najneskôr avšak do 9.7.2023, Usporiadateľ vyžrebuje automaticky náhodným výberom 5. výhercov, pričom každý získa 1x Metaxa Greek Orange 38% 0,7l. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, budú vyžrebovaní aj náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup v e-shope 1.day vytvorený v počas trvania súťaže.

Žrebovanie výhercov a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov Usporiadateľa.

8. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2.,3., 4. a nie je vylúčený zo súťaže v súlade s 5. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, Usporiadateľ v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol v daný deň vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných Usporiadateľom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu v uvedenej lehote, bude Usporiadateľ kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je Usporiadateľ súťaže, poskytne výhercovi náležitú výhru ( špecifikované v 7. bode) najneskôr do 31.7.2023.           

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený telefonicky. Záväzok Usporiadateľa poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi Usporiadateľom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, Usporiadateľ vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 8. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť Usporiadateľovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

Výhercom súťaže sa nesmie stať osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke Usporiadateľa, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami Usporiadateľa. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité Usporiadateľom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť Usporiadateľom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Chyby a poškodenia

V prípade tlačovej chyby, inej chyby alebo poškodenia informačných materiálov o tejto súťaži Usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť.

11. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným Usporiadateľom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa Usporiadateľovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 7. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.

      Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhier postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry z reklamnej súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

12. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke www.1day.sk/.

Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy pri výhre, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

13. Záverečné ustanovenia

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky 1.day.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 26.6.2023.

 

V Košiciach dňa 26.6.2023 

1. day s.r.o.,

Mlynárska 19,

040 01 Košice registrovaná v Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V

IČO: 44 796 633,

IČ DPH: SK 20 22 82 46 06

 


OSTAŇME V KONTAKTE


Prihlás sa do odberu našich noviniek a my ťa budeme informovať ako prvého.