ZOZNAM VÝHERCOV

 
Prvá súťaž = Juliana Minčaková
 
Druhá súťaž = Vladimíra Galbavá
 
Tretia súťaž = Miroslav Záškvara
 
Štvrtá súťaž = Petronela Dúcová
 

  1. Organizátor súťaže

Organizátorom facebookovej súťaže "VÍNOHRANIE" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť 1.day s.r.o., so sídlom Mlynská 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v  Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V, ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

  1. Trvanie súťaže

Súťaž s názvom „VÍNOHRANIE“ bude rozdelené na 4 samostatné súťaže, ktoré budú prebiehať na stránke www.facebook.com/1.firstday

Trvanie súťaží bude nasledovné:

Prvá súťaž = 6.9.2019 – 12.9.2019

Druhá súťaž = 13.9.2019 – 19.9.2019

Tretia súťaž = 20.9.2019 – 26.9.2019

Štvrtá súťaž = 27.9.2019 – 3.10.2019

  1. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže správne odpovie na súťažné otázky, ktoré budú postupne uverejňované na stránke www.facebook.com/1.firstday

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

  1. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. spoločnosti 1.day s.r.o. , ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka.

  1. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradené všetky správne odpovede (správne komentáre pod súťažnou otázkou na stránke www.facebook.com/1.firstday), ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4.

  1. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je organizátor súťaže a poskytuje do súťaže nasledujúce ceny, ktoré budú žrebované v jednotlivých týždňoch trvania súťaže:

Výhra 6.9.2019 – 12.9.2019 = 2x Víno Templárske sklepy v darčekovej krabici

Výhra 13.9.2019 – 19.9.2019 = 2x Víno Tokaj v darčekovej krabici

Výhra 20.9.2019 – 26.9.2019 = 1x Špeciálny vínny kokteil Aviva Rose El Original

Výhra 27.9.2019 – 3.10.2019 = 1x Darčeková kazeta Víno Nichta (obsahuje 4 fľaše vína)

  1. Žrebovanie výhercov

Výherca bude určení na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení každej samostatnej súťaže v dni 13.9.2019, 20.9.2019, 27.9.2019 a 4.10.2019 organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom jedného výhercu, ktorí získa cenu.

Žrebovanie výhercov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.

  1. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (ďalej výhercu“)(na základe jeho facebook profilu, z ktorého bola odpoveď na súťažnú otázku), na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného odovzdania výhry v súťaži je stanovená doba 48 hodín od kontaktovania výhercu, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu v uvedenej lehote, výhra prepadne v prospech organizátora súťaže.

  1. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercovi výhru popísanú v 6. bode najneskôr do 1 týždňa od kontaktovania výhercu.          

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený na facebookovom profile. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.    

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú v zmysle platných právnych predpisov:

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátor súťaže

  1. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.         

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.1day.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.        

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja 1.day.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.