Výhercovia garantovanej výhry:

Funtaliová

Nadežda

1x Brandy VSOP + 12kusov víno Prestige

Macejová

Jana

1x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige)

Peregrinová

Zuzana

1x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige)Výhercovia žrebovanej výhry:

Jakabová

Eva

1x 6kusov víno Prestige

Komárová

Mária

1x 6kusov víno Prestige

Matejová

Helena

1x 6kusov víno Prestige

Túróci

Simona

1x 6kusov víno Prestige

Husárová

Zuzana

1x 6kusov víno Prestige

Beerová

Jana

1x 6kusov víno Prestige

Kalafus

Miroslav

1x 6kusov víno Prestige

Matiová

Monika

1x 6kusov víno Prestige

Cvoreňová

Helena

1x Brandy VSOP

Vitková

Renáta

1x Brandy VSOP

Bejdaková

Lýdia

1x Brandy VSOP

Ďurica

Dušan

1x Brandy VSOP

Ňachaj

Miroslav

1x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige)

Balint

Peter

1x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige)

Mačingová

Ľudmila

1x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige)

Ivanová

Timea

1x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige)

 Súťaž s vínom Matyšák

Nakúp víno, alebo brandy Matyšák, použi 1.DAY KLUB kartu a si v hre o super ceny.

Je to úplne jednoduché! Stačí, ak nakúpiš akýkoľvek produkt značky Matyšák, použiješ 1.DAY KLUB vernostnú kartu na ktorejkoľvek  predajni 1.day, a si automaticky zaradený do žrebovania o super ceny.
 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom propagačnej súťaže "Súťaž s vínom Matyšák" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. so sídlom Holubyho 85, Pezinok 902 01, IČO: 35 836 113 v spolupráci so spoločnosťou 1.day s.r.o., so sídlom Mlynská 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 5.9.2018 do 15.10.2018.

3. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže vykoná akýkoľvek nákup produktov značky Matyšák a použije 1.DAY KLUB vernostnú kartu na ktorejkoľvek  predajni 1.day.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. spoločnosti Víno Matyšák s.r.o. a spoločnosti 1.day s.r.o. , ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

5. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhry v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže.

6. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhier do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúce ceny:

Garantovaná výhra

  1. 1x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige)

Uvedenú výhru získa zákazník s najväčšou celkovou hodnotou nákupov výrobkov značky Matyšák počas trvania súťaže.

  1. 1x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige)

Uvedenú výhru získa zákazník s druhou najväčšou celkovou hodnotou nákupov výrobkov značky Matyšák počas trvania súťaže.

  1. 1x Brandy VSOP + 12kusov víno Prestige

Uvedenú výhru získa zákazník s treťou najväčšou celkovou hodnotou nákupov výrobkov značky Matyšák počas trvania súťaže.

Nákupy sa počas trvania súťaže od 5.9.2018 do 15.10.2018 kumulujú.

Žrebovaná výhra

  1. 2x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige)

Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, pričom každý získa 1x vínna chladnička zn. KLARSTEIN Bellevin (dvojzónová) plná vína (16kusov víno Prestige).

  1. 2x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige)

Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, pričom každý získa 1x víno na celý rok (12x6kusov víno Prestige, spolu 72 fliaš víno Prestige).

  1. 4x Brandy VSOP

Vyžrebovaní budú štyria výhercovia, pričom každý získa 1x Brandy VSOP.

  1. 8x 6kusov víno Prestige

Vyžrebovaných bude osem výhercov, pričom každý získa 6kusov víno Prestige.

7. Žrebovanie výhercov

Výhercovia budú určení nasledovne:

  1. Garantovaná výhra

Na základe rebríčka zostaveného podľa výšky nákupu z údajov získaných zo štatistiky 1.DAY KLUB. Po ukončení súťaže, dňa 19.10.2018, organizátor určí výberom 3 výhercov, ktorí získajú ceny podľa hodnoty nákupu. V prípade nemožnosti kontaktovania vybraných výhercov, neprevzatia výhry vybranými výhercami alebo v prípade nemožnosti poskytnutia výhry vybraným výhercom, uvedená výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup podľa pravidiel súťaže, vytvorený v čase súťaže na ktorejkoľvek predajni 1.day.

  1. Žrebovaná výhra

Na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, dňa 19.10.2018, organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom 16 výhercov, ktorí získajú ceny. Žrebovať sa bude v postupnom poradí cien od najvyššej po najnižšiu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, budú vyžrebovaní aj náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup podľa pravidiel súťaže, vytvorený v čase súťaže na ktorejkoľvek predajni 1.day.

Žrebovanie výhercu a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.

8. Vznik nároku na výhru

Výhercami sa stávajú vybraní a vyžrebovaní účastníci súťaže, ktorí v čase konania súťaže splnili všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie sú vylúčení zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené poradie a žrebovanie výhier, vyzve účastníkov súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorých nákupy boli v daný deň určené a vyžrebované ako výherné, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 72 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade nemožnosti kontaktovania vybraných výhercov pre Garantovanú výhru, neprevzatia výhry vybranými výhercami alebo v prípade nemožnosti poskytnutia výhry vybraným výhercom, uvedená výhra prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu pre žrebovanú výhru v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercom výhry popísané v 6. bode najneskôr do 31.10.2018.           

Odovzdanie všetkých výhier sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercom oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.          

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.1day.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja 1.day.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.