ZOZNAM VÝHERCOV

Balogh Jozef Košice
Bosá Ľubica Vinohrady nad Váhom
Božošová Anna Kežmarok
Bretzová Lenka Kežmarok
Bujňáková Júlia Lipany
Burda Jozef Dlhé n/Cirochou
Čižek Peter Giraltovce
Dolinská Viktória Banská Bystrica
Eliašová Ingrid Sabinov
Falatová Sylvia Uzovský Šalgov
Fedičová Helena Zboj
Fedorková Monika Plavnica
Gáboríková Miroslava Zvolen
Gerthoferová  Lucia Stará Ľubovňa
Gschwandtner Michal Šamorín
Hasara Igor Budkovce
Hola Viera Vranov n. Topľou
Hopko Miroslav Bardejov
Horák Adam Sady nad Torysou
Hudacká Vlasta Kladzany
Janečková  Eva Košice
Kinlovičová Viera Košice
Kirchner František Svidník
Kollár Zoltan Budulov
Koszeoyová Bibiána Hažín
Kotelejová Silvia Košice
Kožušková Romana Mlynčeky
Lipovec Jozef Vranov n. Topľou
Málik Jozef Levoča
Miklášová Františka Veľký Krtíš
Miľková Alena Černina
Miškovičová Dominika Čaňa
Miturová Mária Stará Ľubovňa
Nečo Zdenko Vtáčkovce
Novák Viliam Čerhov
Novák  Richard Moldava nad Bodvou
Orságová Daniela Banská Bystrica
Osifčin František Forbasy
Oslovičová Mária Lipany
Paňková Alena Vinné
Rakytová Jana Batizovce
Sedlak Daniela Poprad
Semáčová Marta Košice
Sontagová Iveta Brezovička
Straka Miroslav Kriváň
Valas Peter Spišská Nová Ves
Vanka Vladimír Detva
Vaňová Zuzana Prešov
Veselovská Eva Liptovský Mikuláš
Vrbická Katarína Detva

 

NAKÚP A VYHRAJ

Kúp aspoň jeden z vybraných produktov rady Nestville Whisky.
Pri nákupe použi 1.day klubovú kartu.
A si v hre o 1x permanentku na 8. ročník Nestville Open Fest.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom propagačnej súťaže "Nakúp a Vyhraj" (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť 1.day s.r.o., so sídlom Mlynská 19, 040 01 Košice, IČO: 44 796 633, zapísaná v  Obchodnom registri, Okresného súdu v Košiciach I, oddiel Sro, vložka číslo 23747/V, ďalej len "organizátor" alebo „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá“).

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v čase od 9.5.2019 do 18.6.2019.

3. Podmienky účasti v súťaži

Za účastníka súťaže sa považuje fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže vykoná nákup, na ktorejkoľvek kamennej predajni alebo na e-shope 1. day, aspoň jedného z vybraných produktov rady Nestville Whisky (Blended 6YO 40% 0,7l; Blended 9YO 40% 0,7l; Single Barrel 40% 0,7l; Single Barrel 43% 0,7l; B&W Edition 40% 0,7l; Single Barrel v drevenom kufríku 40% 0,7l) a pri nákupe použije 1.day klubovú kartu.

Splnením podmienok účasti v súťaži účastník súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa týchto pravidiel, s účasťou na žrebovaní a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel.

4. Výluky z účasti v súťaži

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže t.j. spoločnosti 1.day s.r.o. , ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. 

5. Účasť na žrebovaní

Do žrebovania o výhru v súťaži budú zaradené všetky nákupy, ktoré spĺňajú body 2., 3. a 4. Účastník súťaže môže nakúpiť aj opakovane, pričom vtedy získava väčšiu šancu vyhrať. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vytvorený v čase súťaže.

6. Výhry poskytnuté do súťaže

Poskytovateľom výhry do súťaže je organizátor súťaže, ktorý poskytuje do súťaže nasledujúcu cenu:

50x permanentka na Nestville Open Fest 2019 v Hniezdnom. (2 dňová permanentka na Nestville Open Fest 2019)

7. Žrebovanie výhercov

Výherca bude určení na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „žrebovanie“). Po ukončení súťaže, dňa 19.6.2019, organizátor vyžrebuje automaticky náhodným výberom päťdesiat výhercov, ktorí získaju cenu. Pre prípad nemožnosti kontaktovania vyžrebovaných výhercov, neprevzatia výhry vyžrebovanými výhercami alebo pre prípad nemožnosti poskytnutia výhry vyžrebovaným výhercom, budú vyžrebovaní aj náhradníci. Do záverečného žrebovania sa zaradí každý nákup vybraných produktov Nestville Whisky vytvorený v čase súťaže v kamennej predajni alebo v internetovom obchode www.1day.sk.

Žrebovanie výhercov a náhradníkov výhier sa uskutoční za prítomnosti zástupcov organizátora.

8. Vznik nároku na výhru

Výhercom výhry sa stáva vyžrebovaný účastník súťaže, ktorý v čase konania súťaže splnil všetky podmienky pre zaradenie do súťaže uvedené v bode 2 a 3 a nie je vylúčený zo súťaže v súlade so 4. bodom týchto pravidiel.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, organizátor v deň, v ktorom bolo uskutočnené žrebovanie výhry, vyzve účastníka súťaže (na základe emailu, alebo telefónneho čísla, prislúchajúcemu k vyžrebovanému nákupu), ktorého nákup bol v daný deň vyžrebovaný ako výherný, na poskytnutie identifikačných údajov o svojej osobe požadovaných organizátorom a zároveň mu oznámi ďalšie podstatné informácie súvisiace s prevzatím jeho výhry.

Pre účely úspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu súťaže je stanovená doba 48 hodín od odoslania emailu, alebo telefonického hovoru vyžadujúceho kontaktné údaje, do ktorých musí vyžrebovaný výherca tieto údaje poskytnúť. V prípade neúspešného skontaktovania vyžrebovaného výhercu v uvedenej lehote, bude organizátor kontaktovať náhradníkov v poradí ako boli vyžrebovaní.

9. Poskytnutie výhry

Poskytovateľ výhier, ktorým je organizátor súťaže, poskytne výhercovi výhru popísanu v 6. bode najneskôr do 27.6.2019.           

Odovzdanie výhry sa uskutoční spôsobom, ktorý bude výhercovi oznámený emailom alebo telefonicky. Záväzok organizátora poskytnúť výhercovi výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania výhry výhercovi organizátorom súťaže, resp. dňom odovzdania výhercovi organizátorom súťaže všetkých dokumentov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k výhre.     

V prípade, ak výherca výhru odmietne alebo si ju neprevezme, organizátor vyzve náhradníka s priradeným vyžrebovaným telefónnym číslom spôsobom uvedeným v 7. bode pravidiel, a to v poradí od 1. náhradníka po 2. náhradníka. Uvedeným spôsobom sa bude postupovať až do konečného pridelenia výhry. Náhradníci budú vstupovať na miesto vyžrebovaného výhercu, ktorému nevznikol nárok na výhru. Účastníci súťaže sú povinní poskytnúť organizátorovi všetku nevyhnutnú a požadovanú súčinnosť potrebnú na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry, inak strácajú nárok na výhru.

V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi, po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

Každý účastník súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre účely preverenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry, ako i súhlas k tomu, že v prípade, ak sa účastník stane výhercom, jeho meno bude zverejnené na internetovej stránke organizátora, s čím účastník účasťou v súťaži súhlasí. Účastník súťaže zároveň svojou účasťou v súťaži udeľuje organizátorovi súhlas na marketingové oslovenie v súvislosti s potenciálnymi aktivitami organizátora. Mená, prípadne iné osobné údaje výhercov, ako aj prejavy osobnej povahy výhercu budú uverejnené a použité organizátorom v súvislosti so súťažou. Spracovanie osobných údajov účastníkov súťaže a výhercov na účel iný, ako je uvedený v pravidlách, je možný len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu výhercu alebo súťažiaceho. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať účastníka súťaže určeného za výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť organizátorom nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov, ako je uvedené vyššie. Práva účastníka pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Všeobecné ustanovenia

Každá osoba, ktorá splní podmienky pre účasť v súťaži, nie je z účasti v súťaži v zmysle pravidiel vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený. Organizátor si vyhradzuje právo určiť a meniť deň a miesto na odovzdanie, resp. poskytnutie výhry. Pokyny potrebné pre odovzdanie, resp. poskytnutie výhry výhercovi určenému podľa pravidiel budú oznámené vhodným spôsobom stanoveným organizátorom.

Výherca nemá právo postúpiť výhru inej osobe. Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná. Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže a tiež právo na prípadné vylúčenie účastníka súťaže z účasti v súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, nepriznanie nároku na výhru, pokiaľ sa organizátorovi súťaže nepodarí úspešne skontaktovať s vyžrebovaným účastníkom v zmysle týchto pravidiel, nepriznanie nároku na výhru, a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka súťaže za výhercu v súlade s týmito pravidlami), najneskôr však k momentu odovzdania, resp. poskytnutia výhry, zrušiť túto súťaž.

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou peňažnej alebo inej kompenzácie alebo na výhru s inou ako poskytnutou špecifikáciou uvedenou v bode 6. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle platných právnych predpisov. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.          

Tieto pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.1day.sk a v sídle organizátora, pričom organizátor je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž. Pokiaľ organizátor príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť spôsobom zodpovedajúcim zverejneniu týchto pravidiel.         

Cieľom tejto súťaže je propagácia značky a podpora predaja 1.day.

Táto súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.